איסור דם ומליחת הבשר

⬅ דם שבלוע בתוך הבשר מותר, מדוע תבשיל אליו הוכנס בשר ובו דם בלוע נאסר באכילה?
⬅ מהן השיטות בהן ניתן להכשיר בשר מהדם שבו?
⬅ מפני מה לדעת הרמב"ם יש חובה לחלוט את הבשר לאחר המליחה?
⬅ האם ראוי להדר לחלוט את הבשר?
⬅ האם מסעדה טבעונית עלולה שלא לעמוד בעקרונותיה בלא השגחה?