איסור דם ומליחת הבשר

⬅ דם שבלוע בתוך הבשר מותר, מדוע תבשיל אליו הוכנס בשר ובו דם בלוע נאסר באכילה?
⬅ מהן השיטות בהן ניתן להכשיר בשר מהדם שבו?
⬅ מפני מה לדעת הרמב"ם יש חובה לחלוט את הבשר לאחר המליחה?
⬅ האם ראוי להדר לחלוט את הבשר?
⬅ האם מסעדה טבעונית עלולה שלא לעמוד בעקרונותיה בלא השגחה?

בין בשר כשר לבשר חלק

בהמה חיה ועוף שיש בגופם פגם או מכה שעומדת להמיתם, נעשו טריפה ואסורים באכילה * המשמעות ההלכתית של הגדרת טריפה כמי שצפויה למות תוך 12 חודש * בהמה שנשחטה היא בחזקת כשרה ואין צורך לבדוק אותה * המנהג מימי הגאונים לבדוק אם יש סירכות בריאות של בהמה וחיה * מחלוקת הפוסקים אם אפשר להכשיר סירכא בריאה, והבדלי המנהגים בקהילות ישראל * שתי רמות הכשרות – כשר וחלק * בימינו ראוי להקפיד על בשר חלק, מכיוון שמחירו אינו יקר בהרבה מן הכשר