לפרשת זכור

פרשת זכור

כל הקריאות בתורה, שאנו קוראים בשבתות, בחגים ובימי שני וחמישי הן על פי תקנת חכמים, אולם קריאת פרשת זכור לדעת הרבה ראשונים היא מצווה מהתורה. שנאמר (דברים כה, יז-יט): זכור את אשר עשה לך עמלק… לא תשכח", ממה שנאמר "לא תשכח" למדנו שצריך לזכור בלב, ואם כן הציווי "זכור" בא להוסיף שלא די לזכור בלב אלא אף צריך לקרוא בפה את פרשת עמלק (מגילה יח, א).
והבינו כמה מגדולי הראשונים שהמצווה היא לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר התורה עצמו (רא"ש, תה"ד קח, שו"ע או"ח תרפה, ז).
לפיכך צריך להדר בקריאת פרשת זכור, שבעל הקורא יהיה בקיא בקריאתו, ולקוראה מהספר המהודר ביותר שבבית הכנסת. וכל המנהגים המקובלים בישראל כשרים, לפיכך בני עדה אחת יוצאים בקריאה מדויקת בנוסח של עדה אחרת.
יש להזכיר לבעל הקורא ולשומעים לכוון לצאת ידי מצוות זכור בשמיעת הפרשה, שלדעת הרבה פוסקים מצוות צריכות כוונה.
קראו פרשת זכור ולאחר השבת התברר שהספר היה פסול, אין צורך לחזור ולקרוא את פרשת זכור. מפני שלדעת כמה פוסקים גם כאשר קוראים בספר פסול יוצאים ידי חובה. וכן יש אומרים שגם בקריאה מספר מודפס יוצאים ידי חובה, וקל וחומר מספר תורה שיש בו טעות.

משמעות המצווה

יהודי מטבעו הוא רחמן ובעל חסד (יבמות עט, א). מצוות רבות בתורה מחנכות אותנו למידת חסידות. ואכן זהו עיקר תפקידנו בעולם להוסיף חיים וחסד. אלא שפעמים שהחסד המופרז כלפי אנשים שאסור לרחם עליהם, עלול להרוס את כל הטוב. אולי לכן הוצרכה התורה לצווותינו לזכור ולא לשכוח את רשעותו של עמלק ואת החובה למחותו. כדי שנדע שיש רע בעולם, ושצריך להלחם בו מלחמת חורמה ללא פשרות. לולי כן מרוב חסידות ורצון לראות את הטוב שבכל דבר, היינו נוטים לקוות ולהאמין שאין כוונותיו רעות כפי שנראה לכאורה. אמנם הוא מדבר על השמדת ישראל, אמנם הוא מזכיר שוב ושוב "ג'יהד", אמנם הוא אומר שכל הסכם איתנו נועד כדי להחליש אותנו למען יוכל אח"כ להכריע אותנו במלחמה. אמנם הוא מסית את כל העולם נגדנו בדרכים המכוערות ביותר. אבל לא יתכן שבאמת כוונותיו רעות כל כך. הלא גם הוא אדם כמותינו.
על כן נצטונו לזכור תמיד שיש רע בעולם, ועד שלא נכריע אותו משורשו, העולם כולו יסבול. ואחר שנמחה את שמו, יתגלה שמו של ה' יתברך לעולם בשלמות, והחסד האלוקי יתפשט בכל העולם.

הטעות החוזרת

שונא גדול קם לישראל בימי אחאב מלך ישראל, ושמו בן הדד מלך ארם. ויעל על ישראל להרוג ולבזוז. ובחסדי ה' ובעצת הנביאים הצליח אחאב לנצח את בן הדד. ויחשוב אחאב בליבו, הנה ראה בן הדד שלא יצליח במלחמתו נגדי, ואולי יהיה לנו לחבר. ויגש הנביא אל אחאב ויאמר: לך והתחזק, כי בשנה הבאה יחזור בן הדד בכוח גדול להלחם בך.
ואכן עבדי מלך ארם אמרו לו שאלקי ישראל חזק בהרים, לכן אם נבוא להלחם בישראל במישור נזכה בנצחון. ויעלו על ישראל למלחמה. ויאמר הנביא למלך ישראל: "כה אמר ה': יען אשר אמרו ארם אלוהי הרים ה' ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידך, וידעתם כי אני ה'". ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד. ובן הדד נס ויתחבא באפקה. ויאמרו אליו עבדיו: "הנה נא שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשימה שקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשנו. ויחגרו שקים במתניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ויאמרו: עבדך בן הדד אמר: תחי נא נפשי". וישכח אחאב את רשעותו של בן הדד, וישכח שרצה להרוג רבבות מישראל ולבזוז את כספם וזהבם, ולשבות את הנשים והילדים ולמוכרם לעבדים. ויתמלא אחאב רגשי רחמים, ויאמר: "העודנו חי – אחי הוא!". ויביאו אליו את בן הדד, ויעלה את הרוצח למרכבתו, וידבר אליו דברי אהבה ופיוס, ויכרתו ברית, וישלח את מחרחר המלחמה לארצו.
ויבוא הנביא ויאמר לו: "כה אמר ה': יען שלחת את איש חרמי (שונאי) והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו" (מלכים א' פרק כ').

עם ישראל הוא אבן הבוחן לרשע העולמי

מגמתם של התורה ועם ישראל הוא תיקון העולם. וזה לעומת זה ברא אלקים, לעומת התורה וישראל ישנו עם שבחר לשנוא שנאת מוות את ישראל ואת כל מה שהם מייצגים. ועל כן חלק מההתמודדות על תיקון העולם הוא המלחמה כנגד עמלק. וכך בכל דור אנו מוצאים כי הרשעים הגדולים ביותר בעולם קמים דווקא כנגד ישראל. ובמיוחד כאשר עם ישראל הולך להגשים את יעודו, מתעוררים הרשעים ביותר. כך היה בצאתנו ממצרים לפני מתן תורה והכניסה לארץ, וכך בימי שאול ודוד לקראת הקמת מלכות ישראל ובניין בית המקדש, וכך בימי מרדכי ואסתר לפני הקמת בית המקדש השני.
גם היום בימי עקבתא דמשיחא ואתחלתא דגאולה מתעוררים רשעי העולם כנגד ישראל. עם התעוררות גלי העליה התעוררה האנטישמיות המודרנית שהגיעה לשיאה ברשעות הנאצית; ויחד עם התבססות ישובינו בארץ התעוררה הרשעות הפלשתינאית.

דברי הרב סלובייציק זצ"ל

"מזימות הערבים אינן מכוונות רק לעצמאותה המדינית (של מדינת ישראל), אלא כלפי עצם קיומו של הישוב בכלל. הם שואפים להשמיד, חלילה, את הישוב מאיש ועד אשה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה. באת האספות של "המזרחי" אמרתי בשם אבא מרי ז"ל, כי פרשת "מלחמה לה' בעמלק מדור דור" אינה מוגבלת בחלותה הציבורית כמלחמת מצווה לגזע מסוים, אלא כוללת חובת התקוממות נגד כל אומה או קבוצה החדורה שגעון של שנאה, והמכוונת את משטמתה כלפי כנסת ישראל. כשאומה חורתת על דגלה "לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" היא הופכת עמלק. בשנות השלושים והארבעים מלאו תפקיד זה הנאצים והיטלר בראשם. הם היו העמלקים, נציגי שגעון האיבה של התקופה האחרונה. כיום ממלאים את מקומם המוני נאצר (שליט מצרים) והמופתי (הפלשתינאי). אם נשתוק גם עתה, לא אדע איך יצא דיננו מלפני מלך המשפט…" (איש האמונה הבודד ע' 101-102).
ואף שלהלכה אין הדין כמותו, ואין על שונאינו שבכל דור דין עמלק, מכל מקום יש ללמוד מכאן שעל עם ישראל מוטלת האחריות המוסרית לנצח באופן מוחלט את שונאיהם.

התרשלות במלחמה ברשע מסכנת את כל העולם

ומאז ולא הטיבו הפלשתינאים את דרכם אלא רק הוסיפוו להרשיע. ככל שטעינו יותר בהסמכי אוסלו, כך הם נעשו יותר רשעים. את מליארדי הדולרים שהמדינות השונות העניקו להם, בזבזו וגנבו בשחיתות איומה. ואת מה שלא גנבו, השקיעו בעיקר בנשק ותחמושת לרצוח, לפצוע, להרוס ולהחריב. אין ארגון פשע וטרור שלא קשור אליהם ולמד מנסיונם. אין זה מקרה שגם מורו ורבו של בן לאדן הוא פלשתינאי.
הדבר היחיד שהטרוריסטים למיניהם הבינו מתהליך אוסלו, שהטרור משתלם. וככל שהטרוריסט מוכן להיות יותר שקרן ויותר רשע כך מתחשבים בו יותר, כפי שמדינות המערב מתייחסות לראשות הפלשתינאית.
אחר שראש כנופיית הטרור הגדולה בעולם זכה למעמד בינלאומי ואף הבטיחו לו מדינה, הרים הטרור הבינלאומי את ראשו. ואף מדינות שלמות, כעירק ואפגניסטן, סוריה ואיראן, לוב וסודן, מרשות לעצמן לתמוך בטרור. גם אם יכריעו בימים הקרובים את סדאם חוסין, לא ישוב השקט לעולם. כל זמן שהרשעות הפלשתניאית לא תבוא על עונשה, העולם יחשף לסכנות הולכות וגוברות. לא תשאר מדינה בעולם שלא תאלץ להשקיע את מיטב אנשיה וכספה למאבק יומיומי בטרור. אם לא נעצור אותם היום, על כל המתקנים הציבורים בכל מדינות העולם יצטרכו להעמיד שמירה, כדי שלא יתפוצצו שם אנשים, וכדי שלא ירעילו את המים, וכדי שלא יפזרו חיידקים מפיצי מגפות, וכדי שלא יניחו את ידם על טכנולוגיות מתקדמות שעלולות לסכן את שלום העולם כולו. המדינות יצטרכו להגדיל שוב ושוב את כוחות המשטרה, ועדיין הטרור ימשיך להלום, במדינות העשירות כעניות. כל אדם שלישי יצטרך להיות שוטר, כדי להגן על הבתים והאנשים. בכל קרן רחוב יאלצו לבדוק בתיקי האנשים ובבגדיהם שמא הם נושאים על גופם פצצות או חומרי הרעלה שונים.
המדינות הדמוקרטיות לא יוכלו להמשיך בחיי החופש והרווחה, מפני שאזרחיהם יתנו את קולם, בלית ברירה, לדיקטוטרים שונים שיבטיחו בטחון לגופם ורכושם. אבל אז כבר יהיה מאוחר, את החופש יפסידו ובטחון לא יקבלו. וכך במקום שמציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, יצא מפלשתין הטרור, ההרג והשכול. וכל זה יבוא עליהם מפני שמנהיגי המערב לא השכילו להבחין בין הצדיק לרשע בסכסוך הישראלי מול הפלשתינאים.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שהימים הקרובים יבואו עלינו לטובה, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, וליהודים תהיה אורה ושמחה וששון ויקר. ומתוך כך תתפשט שמחה גדול לעולם כולו.

כתוב/כתבי תגובה